mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas41
mod_vvisit_counterJučer79
mod_vvisit_counterOvaj tjedan204
mod_vvisit_counterProšli tjedan521
mod_vvisit_counterOvaj mjesec1482
mod_vvisit_counterProšli mjesec2126
mod_vvisit_counterUkupno posjeta335914

We have: 25 guests online

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine broj 74/14), Skupština Udruge „Academus“, održana dana 27.09. 2015., donijela je

 

 

STATUT

UDRUGE „ACADEMUS“

 

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o  ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge Academus (dalje u tekstu: Udruga); o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; tijelima Udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Udruge; međusobnim pravima i obvezama Udruge; prestanku postojanja Udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge; o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge te drugim pitanjima od značaja za Udrugu.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Naziv Udruge je: Udruga „Academus“.                                                                         

Skraćeni naziv Udruge je: „Academus“.                                                                                   

Sjedište Udruge je: Pavina 6, 32271 Rokovci. Odluku o adresi sjedišta donosi Skupština Udruge.

 

PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE

 

Članak 4.

Područje djelovanja Udruge: Općina Andrijaševci, kao i cijela Vukovarsko-srijemska županija.

Udruga može djelovati i izvan utvrđenog područja djelovanja tj. na području cijele Republike Hrvatske.

Članak 5.

Udruga „Academus“ je udruga registrirana pri Uredu državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Udruga „Academus“ je samostalna, nepolitička i neprofitna pravna osoba.

 

PEČAT I ZASTAVA (ZNAK ) UDRUGE

Članak 6.

Udruga ima pečat i zastavu.

Pečat Udruge je: okruglog oblika, promjera 3cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Udruga „Academus“, Rokovci-Andrijaševci. U sredini pečata je akademska kapa.

Zastava Udruge je: pravokutnog oblika, tamnoplave boje, dužine 150 cm, a šrine 72 cm. U sredini zastave nalazi se akademska kapa, a ispod je slovima ispisan naziv Udruge.

Članak 7.

Udrugu zastupa Predsjednik i Tajnik.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

 

 

II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 8. 

Udruga je osnovana u cilju:
-promicanja, razvitka i unapređenja života stanovništva na području Općine Andrijaševci,

- stvaranja čvrste mreže stručnjaka iz znanstvenog, poslovnog i društvenog okruženja koju će   činiti studenti, osobe s višom ili visokom školom na području Općine, ali i vanjski suradnici različitih profesija,

-poboljšanje kvalitete življenja svih dobnih skupina,

- zaštita prirodnog i kulturnog nasljeđa,

- promicanje tolerancije, suživota i nenasilja,

- promicanje zdravog života,

- promicanje slobodnog razmišljanja i kreativnosti u zajednici,

- promicanje ekoloških vrijednosti,

- poticanje na aktivni angažman i participaciju u svim područjima javnog i društvenog života,

- izgradnja partnerskih odnosa s nevladinim udrugama te lokalnom samoupravom u svrhu

   postizanja ciljeva,

- organizacija stručnih skupova, konferencija, okruglih stolova, seminara i radionica,

- razvoj civilnog društva,

- međunarodna suradnja i rad na projektima i apliciranje na domaće i EU fondove.

 

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području:

-          odgojno-obrazovnog djelovanja,

-          humanitarnih i volonterskih aktivnosti,

-          socijalnog djelovanja,

-          zdravstvenog djelovanja,

-          zaštite ljudskih prava,

-          zaštite okoliša i održivog razvoja,

-          kulture,

-          športsko-rekreacijskih aktivnosti,

-          društvenih događaja,

-          informacijskog djelovanja,

-          strukovnog djelovanja,

-          razvoj civilnog društva,

-          razvoj lokalne zajednice,

-          drugih uvjerenja i ciljeva koji nisu u suprotnosti s Ustavom i Zakonom.

 

Djelatnosti Udruge:

 

Članak 9.

Djelatnosti udruge su:

- planiranje rada,

- povezivanje intelektualaca s područja Općine Andrijaševci, te osoba koje su još u procesu studiranja, u svrhu promicanja znanja, sposobnosti i poštenja kao temeljnih faktora uspjeha u akademskim poslovima i društvenim krugovima, te njihovo adekvatno vrednovanje u društvu,

- provođenje ovih aktivnosti: humanitarnih, volonterskih, kulturnih, sportskih, obrazovnih, edukacijskih, društvenih, organiziranje zajedničkog druženja, odlazak na izlete i sl.,

- upućivanje Općini Andrijaševci inicijative, ideje, prijedloge za podizanje kvalitete življenja na području Općine, te aktivno sudjelovanje u istraživanju načina doprinosa društvu u kojem živimo i realizaciju istih kroz konkretne projekte,

- prijavljivanje i sudjelovanje u raznim projektima radi podizanja kvalitete života pojedinca i unapređenje razvoja šire društvene zajednice,

- organiziranje znanstvenih i stručnih skupova, savjetovanja, okruglih stolova, seminara, edukacija, tečajeva,

- suradnja s ostalim Udrugama u smislu postizanja zajedničkih ciljeva,

- redovito i prigodno informiranje članstva, ali i svih mještana Općine Andrijaševci o djelatnostima Udruge.

 promicanje ekoloških vrijednosti,

- aktivno sudjelovanje u kulturnim zbivanjima i promicanje kulture življenja,

- povezivanje i razmjena iskustava, edukacija u navedenim interesnim područjima Udruge,

- poticanje razvoja kreativnosti osoba u nepovoljnom položaju, ali i svih ostalih,

- usmjeravanju svih dobnih skupina prema stjecanju dodatnih vještina i znanja,

- obrazovanje za rodnu jednakost i ženska ljudska prava,

- obrazovanje o konceptu osiguravanja jednakih mogućnosti za sve,

- sudjelovanje u kreiranju javnih politika od općeg interesa, a posebno s područja ljudskih

  prava i sloboda, vladavine prava, socijalne pravde, jednakih mogućnosti za sve, zaštite

  prirode i zajedničkih prirodnih bogatstava,

- širenje volonterstva, solidarnosti i komunikacije među svim dobnim skupinama,

- zaštita zdravlja mladih, posebno borba protiv svih oblika ovisnosti,

- informatička edukacija,

 

Članak 10.

Djelovanje udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimence:

       -   pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim,   

            izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,

       -   javnim priopćavanjem,

       -   priopćavanjem putem službene web stranice Udruge.

Predsjednik Udruge dužan je obavještavati članstvo o svom radu i radu tijela Udruge putem svojih izvješća i sredstava javnog priopćavanja. Za javnost  rada odgovorni su Predsjednik i Tajnik dostavljanjem dokumenata za raspravu i odlučivanje članovima Udruge.

 

Članak 11.

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

 

III. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 12.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji na propisanom obrascu vodi Tajnik Udruge.

 

 

REGISTAR ČLANOVA

 

Članak 13.

Udruga vodi Registar članova na obrascu o minimalnim podacima:

-          ime i prezime,

-          osobni identifikacijski broj ( OIB ),

-          broj osobne iskaznice,

-          datum rođenja,

-          broj mobitela ili telefona,

-          datum učlanjenja,

-          datum istupanja iz Udruge.

 

Prema potrebi se mogu dodati i drugi podaci.

 

Registar članova vodi se u papirnatom i elektronskom obliku.

 

Registar članova mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev. 

 

Registar članova s podacima se ne smije umnožavati.

 

Registar  članova s osobnim podacima se ne smije javno objavljivati, npr. na web stranici Udruge, zbog zaštite osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

 

Ako član dozvoli, mogu se javno objavljivati samo ime i prezime člana i funkcija u Udruzi.

 

Dozvola člana za objavljivanje ovih podataka je na pristupnici.

 

Prava obveze i odgovornosti članova

Članak 14.

Članovi Udruge imaju obveze i odgovornosti, a to su:

1. biranje i biti birani u organe Udruge,

2. aktivno sudjelovanje u radu Udruge kroz njezine Skupštine, projekte i programe,

3. davati prijedloge i mišljenja o radu Udruge i iste potpomagati sprovesti,

4. pokretati inicijative o radu Udruge i iste potpomagati, sprovesti,

5. biti obaviješten o radu i poslovanju Udruge,

6. čuvanje i podizanje ugleda Udruge,

7. čuvanje materijalnih dobara i izvršenja preuzetih obveza,

8. plaćanje članarine

 

Članak 15.

Visinu članarine određuje Skupština Udruge za određeni vremenski period.

 

 

PRESTANAK ČLANSTVA

 

Članak 16.

Članstvo u Udruzi prestaje:

-  dragovoljnim istupom,

-   neplaćanjem članarine,

-   isključenjem,

-   isključivanjem temeljem odluke Skupštine radi djelatnosti članova protivno Statutu i djelatnosti Udruge i građanskim normama.

 

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od 15  dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 

STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak 17.

 

Član Udruge stegovno odgovara ukoliko nanese štetu Udruzi.

Stegovna odgovornost postoji ako je član:

   - grubo narušio ugled Udruge,

   - radi suprotno odredbama ovoga Statuta,

   - u slučaju sukoba interesa.

O stegovnoj odgovornosti članova odlučuje Stegovni sud kako je definirano u članku 34. ovoga Statuta.

 

IV. TIJELA UDRUGE

Članak 18.

 

Tijela Udruge su:
-Skupština

-Predsjednik

-Dopredsjednik

-Tajnik

-Stegovni sud

-Likvidator

 

SKUPŠTINA

Članak 19.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge.

 

Članak 20.

Skupština može biti:

-          redovita,

-          izborna,

-          izvanredna.

 

Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine.

Izborna sjednica Skupštine održava se svake četiri godine.

Izvanredna sjednica Skupštine saziva se prema potrebi, te može biti izborna ako za to postoje razlozi. Na Izvanrednoj sjednici Skupštine raspravlja se samo o pitanjima zbog koje je skupština sazvana.

 

Članak 21.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata tijela Udruge Skupštinu može sazvati najmanje 3 člana Udruge.

 

Na Skupštinu se mogu pozvati i sudjelovati u njezinom radu i druge osobe bez prava glasovanja kod donošenja odluka ( gosti, predstavnici medija i drugi ).

 

Članka 22.

Sjednicom Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge.

U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja predsjedava sjednicom.

O radu sjednice vodi se Zapisnik, koji je potpisao Zapisničar, te se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

Članak 23.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

 

Članak 24.

Skupština udruge:

        -   utvrđuje politiku rada Udruge,

        -   usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,

        -   usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za     prethodnu kalendarsku godinu,

       -   usvaja godišnje financijsko izvješće,

       -   donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,

       -   odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te obavljanju gospodarskih djelatnosti

       -   odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,

       -   bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje (npr. predsjednika, dopredsjednika i tajnika),

        -   bira i razrješava druga tijela udruge,

        -  imenuje i opoziva likvidatora udruge,

        -   daje smjernice za rad udruge,

        -   odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,

        -   odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine udruge,

        -   donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge),

        -   donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika,            

        - odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

 

PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 25.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.

 

Izbor Predsjednika

Članak 26.

Predsjednika Udruge bira Skupština na mandat od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora na istu dužnost bez ograničenja broja mandata.

 

Članak 27.

Kandidatom za predsjednika, smatra se svaki član Udruge, predložen za kandidata, koji je usmenom izjavom na sjednici Skupštine potvrdio da prihvaća kandidaturu.

 

Ovlasti Predsjednika

Članak 28.

Predsjednik ima ove ovlasti:

        -  zastupa Udrugu,

        -  saziva Skupštinu Udruge,

        -  rukovodi radom Skupštine Udruge,

        -  vodi poslove udruge sukladno odlukama Skupštine,

 -  odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,

 -  utvrđuje prijedlog Statuta,

        - utvrđuje organizaciju obavljanja stručnih poslova Udruge i u svezi s tim donosi potrebne akte,

 

        -  brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,

        -  upravlja imovinom Udruge,        

        -  podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge

        -  imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,

        -  brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,

        -  sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge,

        - dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,

        -  donosi odluku o isključenju člana iz udruge,

        - obavlja druge zadaće koje mu povjeri Skupština, odnosno koje zahtijeva redovno funkcioniranje Udruge ako one nisu Zakonom, ovim Statutom ili drugim aktima stavljeni u nadležnost drugih Tijela.

 

Opoziv Predsjednika

Članak 29.

Skupština može razriješiti dužnosti Predsjednika i prije isteka roka na koji je izabran:

1. na vlastiti zahtjev,

2. ukoliko ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,

3. ako djeluje protivno Zakonu ili Statutu  ili ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge,

6. neusvajanjem financijskog izvješća,

7. neusvajanjem izvješća o izvršenom planu rada.

Odluku o razrješenju Predsjednika donosi Skupština

U slučaju razrješenja, Predsjednik Udruge, dužan je nastaviti voditi redovite poslove Udruge do izbora novog Predsjednika Udruge.

 

Članak 30.

Za svoj rad Predsjednik odgovara Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svome radu.

 

DOPREDSJEDNIK

Članak 29.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik.

Dopredsjednika Udruge bira Skupština na mandat od 4 godine.

 

TAJNIK

Članak 30.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnik Udruge vodi registar članova, na način i u obliku propisanom u članku 13. ovog Statuta.

 

Članak 31.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela Udruge.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

STEGOVNI SUD

Članak 32.

Stegovni sud se sastoji od 3 člana, članovi na konstituirajućoj sjednici biraju Predsjednika i članove suda većinom glasova svih članova Skupštine.

Mandat Stegovnog suda je četiri godine.

Iste osobe mogu biti birane u Stegovni sud više puta bez ograničenja.

Prijedloge za imenovanje članova i Predsjednika Stegovnog suda daje Predsjednik Udruge, a bira ih i opoziva Skupština većinom glasova prisutnih članova.

Zbog neaktivnosti ili radu suprotno ciljevima Udruge, Predsjednik Udruge  može suspendirati bilo kojeg člana Stegovnog suda i imenovati novog kao vršitelja dužnosti, te takvu odluku dati na usvajanje Skupštini.

Oko imenovanja članova vršitelja dužnosti, Predsjednik Udruge se konzultira sa Predsjednikom Stegovnog suda.

Protiv odluke Predsjednika o suspenziji nekog od članova Stegovnog suda, suspendirani član može podnijeti žalbu Skupštini.

 

Članak 33.

Stegovni sud za svoj rad odgovara Skupštini.

Za rad Stegovnog suda odgovoran je Predsjednik Stegovnog suda koji po potrebi, na redovnim sjednicama Skupštine podnosi izvješće.

Sjednice Stegovnog suda održavaju se po potrebi, saziva ih Predsjednik Stegovnog suda i predlaže dnevni red.

Na sjednici se vodi Zapisnik koji se dostavlja Predsjedniku Udruge.

Ako sjednicu Stegovnog suda ne sazove Predsjednik Stegovnog suda, a za to postoji potreba, tada će to učiniti Predsjednik Udruge.

Stegovni sud pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovine njegovih članova, i to većinom glasova prisutnih članova.

Ako se Stegovni sud ne može složiti oko odluke, biti će kako odluči Predsjednik Stegovnog suda.

Sjednici Stegovnog suda mogu prisustvovati i drugi članovi Udruge ako ih se pozove, ali nemaju pravo odlučivanja.

 

 

Zadaci Stegovnog suda 

Članak 34.

Stegovni sud odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova Udruge zbog počinjenih povreda prava i obveza utvrđenih odredbama ovog Statuta i drugih akata Udruge.

Stegovni sud pokreće utvrđivanje odgovornosti:

-          na vlastiti zahtjev,

-          na zahtjev bilo kojeg člana Udruge.

O pokretanju utvrđivanja odgovornosti mora biti sastavljena pisana bilješka uz potpis predlagača.

Na sjednicu Stegovnog suda se mora pozvati član protiv kojeg se utvrđuje stegovna odgovornost, ako se ne odazove pozivu, Stegovni sud nastavlja raditi prema dnevnom redu.

Ako je potrebno, Stegovni sud može zatražiti pomoć u radu od Predsjednika i Skupštine.

Stegovni Sud donosi odluke natpolovičnom većinom.

Stegovni sud može donijeti Poslovnik o svojem radu.

 

Stegovne mjere

Članak 35.

Zbog povreda prava i obveza, članu Udruge Stegovni sud može izreći:

-          opomenu i

-          prijedlog isključenja iz članstva Udruge koji se podnosi Predsjedniku.

O izrečenoj stegovnoj mjeri sastavlja se Odluka koja se dostavlja članu protiv kojeg je mjera donesena i Predsjedniku Udruge

Odluku o isključenju iz članstva na prijedlog Stegovnog suda donosi Skupština.

 

Članak 36.

Protiv odluke Stegovnog suda član Udruge može u roku od 15 dana od primitka odluke uložiti pisani prigovor Skupštini.

Prigovor se uručuje Predsjedniku Udruge koji ga mora uvrstiti u dnevni red Skupštine.

Odluka Skupštine donijeta povodom prigovora člana je konačna.

 

LIKVIDATOR

 

Članak 37.

Likvidatora je fizička ili pravna osoba koju imenuje Skupština iz redova članova Udruge na  neograničen mandat.

Skupština može opozvati  likvidatora i imenovati drugu fizičku ili pravnu osobu.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

Likvidator  likvidaciju Udruge provodi u skladu s odredbama Zakona o udrugama.

U slučaju prestanka djelovanja Udruge osoba zadužena za postupak likvidacije, odnosno Likvidator je Predsjednik Udruge, koji je legalno izabran na zadnjoj Izbornoj Skupštini Udruge.

 

Članaka 38.

Likvidator nadležnom uredu podnosi zahtjev za upis prestanka djelovanja Udruge u roku od 8 dana od dana:

-           donošenja odluke Skupštine o prestanku Udruge,

-           pokretanja stečajnog postupka.

 

Provodi postupak likvidacije u roku od 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka.

Utvrđuje stanje na poslovnom računu Udruge i knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja,

Upućuje pozive vjerovnicima na prijavu potraživanja i dužnicima na plaćanje dugovanja,

Raspodjeljuje preostalu imovinu Udruge sukladno Zakonu,

Obavještava nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka u slučaju da imovina Udruge nije dovoljna za namirenje obveza.

 

V.  I M O V I N A ,   N A Č I N   S T J E C A NJ A  I  R A S P O L A G A N J E

I M O V I N O M

 

IMOVINA UDRUGE

 

Članak 39.

Imovinu Udruge čine:

a)       novčana sredstva koja je Udruga stekla:

-          uplatom članarina,

-          dobrovoljnim prilozima i darovima,

-          financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna, jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave, te fondova i/ili inozemnih izvora.

b)      pokretne stvari,

c)       nekretnine,

d)      druga imovinska prava.

 

Udruga stječe imovinu:

-          od dobrovoljnih priloga i darova,

-          od članarina,

-          iz sredstava domaćih i međunarodnih institucija,

-          drugih izvora u skladu sa Zakonom.

 

Članak 40.

Udruga može raspolagati imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa Zakonom o udrugama.

 

Članak 41.

Sredstvima Udruge raspolaže Predsjednik Udruge u skladu s odlukama, zaključcima i planovima Skupštine Udruge.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

Financijsko i materijalno poslovanje Udruge obavlja se u skladu sa zakonskim propisima, te se primjenjuju propisi koji se odnose na financijsko i materijalno poslovanje neprofitnih organizacija.

 

Obveza financijskog izvještavanja o trošenju javnih sredstava

 

Članak 42.

Ako Udruga dobije financijska sredstva iz javnih izvora ( npr. od Općine Andrijaševci, Vukovarsko-srijemske županije i sl. ), najmanje jedanput godišnje, o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava izvještava davatelja sredstava.

Udruga je obvezna sredstva iz stavka 1. ovoga članka koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa i projekata.

 

Članak 43.

Udruga ima pravo odlukom Skupštine odbiti donaciju, dotaciju ili bilo koju drugu darovanu imovinu od pravne ili fizičke osobe ako procijeni da je motivirana očekivanjem protuusluge ili ako bi mogla ugroziti neovisnost upravljanja Udrugom.

 

Odgovornost za obveze

 

Članak 44.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi Udruge i članovi njezinih Tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.

Nad Udrugom se može provesti stečaj sukladno Zakonu.

 

Odgovornost za štetu

Članak 45.

Udruga i Predsjednik Udruge za štetu učinjenu u Udruzi prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu.

 

VI. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 46.

Razlozi za prestanak postojanja Udruge:

-          odluka Skupštine o prestanku Udruge,

-          pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela Uduge razdvajanjem,

-          protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice Skupštine, a ona nije održana,

-          pravomoćna odluka suda o ukidanju Udruge,

-          pokretanjem stečajnog postupka,

-          na zahtjev člana, ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje Udruge, a Skupština Udruge u roku godine dana od dana nastupanja te činjenice nije donijela Odluku o prijemu novih članova.

 

Članak 47.

Likvidaciju Udruge provodi od Skupštine imenovani likvidator u skladu sa Zakonom o udrugama i ovim Statutom.

 

Članak 48.

U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje: udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine. 

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

Udruga nema pravo imovinu Udruge dijeliti među svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje ili s njima povezanim osobama.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 49.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje tijelo koje ga je donijelo.

U slučaju bilo kakvog spora u vezi izvršenja obveza iz ovog Statuta, strane u sporu će ga nastojati riješiti mirnim putem.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom kada je od strane Ureda državne uprave u Vinkovcima upisan u Registar neprofitnih organizacija.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Statutom primjenjuju se odredbe Zakona o Udrugama.

Ovaj Statut potpisuje Predsjednik Udruge.

 

 

U Andrijaševcima, 27.09.2015.

 

 

 

 

                                                                                                         Predsjednik Udruge
                                                                                                     

 

                                                                                           ______________________________

                                                                                                         Tomislav Škegro, dipl.oec.

 

 

 

 

 

 

 

Chat

Korisnika prijavljenjo.
Korisnika na chatu :
Kliknite ovdje za chat